Handledning

Jag erbjuder ärende-, metod- och processhandled­ning för yrkesverk­samma inom vård och omsorg såsom primär­vård och socialtjänst. Den teoretiska utgångs­punkten i handled­ningen är tillämpad beteendeana­lys, och vid metodhand­ledning utgår jag från KBT, ACT och MI. Handled­ningen är strukturerad, lösnings­orienterad och anpassas alltid efter gruppens/individens behov.
Bild på en vit magnoliaknopp som är på väg att slå ut.

Handledning

Jag erbjuder ärende-, metod- och processhandledning för yrkesverksamma inom vård och omsorg såsom primärvård och socialtjänst. Den teoretiska utgångspunkten i handledningen är tillämpad beteendeanalys, och vid metodhandledning utgår jag från KBT, ACT och MI. Handledningen är struktu­rerad, lösnings­orienterad och anpassas alltid efter gruppens/individens behov.
Bild på en vit magnoliaknopp som är på väg att slå ut.

Varför handledning?

Att arbeta i människonära yrken är många gånger ut­manande och betungande både professionellt och emotionellt. Många yrkesverk­samma upplever handled­ning som en av de viktigaste källorna till för­nyad ork, motivation, minskad stress och ökad sammanhållning i arbetsgruppen. Mål­sätt­ningen med handled­ningen är att öka kompetens, självtillit hos med­ar­betarna samt bidra till arbetsglädje. Handled­ning skapar utrymme för reflektion, nya per­spek­tiv på ens problemställning, och ambitionen är att hjälpa individen vidare med just det den behöver.
Bild på en person som håller i en blå kaffekopp med båda händerna.

Hur?

Handledning sker vanligtvis i grupp, men även enskild handled­ning kan vara ak­tuellt. Omfatt­ningen kan variera mellan en gång per vecka till en gång per månad eller mer sällan, helt utifrån gruppens/indi­videns behov. Känneteck­nande för hand­led­ningen är att den är strukturerad, mål­fokuserad och inklude­rande. Målet är att del­tagarna vid varje tillfälle ska få med sig konkreta färdig­heter eller stra­tegier att testa, vilka vi sedan följer upp och utvär­derar vid efterföljande tillfälle.

Nyfikenhet och omtanke

Min ambition som handledare är att skapa ett tillåtande samar­bets­klimat där alla deltagare är aktiva och bidrar med sina erfaren­heter och infallsvinklar. Ett re­spektfullt och icke-dömande klimat ger enligt mina erfarenheter en god grund för lärande och vidare­utveckling. Struktur, fokus på ämnet och lösnings­orientering är andra faktorer som bidrar till trygghet och delaktighet.

BOKA TID

Så här tar du kontakt

Jag ser fram emot att höra från dig!

Ta gärna kontakt för att få veta mer eller för att boka tid. Skicka ett mail, fyll i kon­takt­formuläret eller ring och lämna ett meddelande. Jag åter­kopplar så snart jag har möj­lighet och som senast inom 48 timmar. Mottagningen finns centralt i Malmö, och jag erbjuder samtal både på plats och digitalt.

076-020 09 63

kontakt[at]josefinfransson.se

Fersens väg 9, vån 3
211 42 Malmö
Bild på logotyp psykologföretagarna
© PSYKOLOG JOSEFIN FRANSSON AB 2022
Webbplats skapad av Susanna Messeri
Bild på logotyp psykologföretagarna
© PSYKOLOG JOSEFIN FRANSSON AB 2022
Webbplats skapad av Susanna Messeri