KBT

Jag erbjuder psykologisk behandling/psyko­terapi och rådgiv­ning utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en evidens­baserad behandlings­form, det vill säga att metoden har gott forsk­nings­stöd, för ett flertal psykiska besvär.
Bild på ett öppet fönster med solljus som strilar in genom vita gardiner.

KBT

Jag erbjuder psykologisk behandling/psykoterapi och rådgivning utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en evidensbaserad behand­lingsform, det vill säga att metoden har gott forskningsstöd, för ett flertal psykiska besvär.
Bild på ett öppet fönster med solljus som strilar in genom vita gardiner.

Vanliga anledningar till att söka hjälp

Alla insatser tar avstamp i en beteende­analys och jag använder ofta moderna KBT-metoder såsom Accep­tance and commitment therapy (ACT) och mindful­ness­baserad terapi. Många gånger använ­der jag även affektfokuserade behand­lings­inter­ventioner vilka syftar till att komma i kontakt med och hitta sätt att hantera känslor. Jag er­bjuder KBT för vuxna och ung­domar från 16 år för flera pro­blem­områden, t ex:

Depression/nedstämdhet

Oro och ångesttillstånd (paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, social ångest, specifika fobier)

Stress/utmattning

Relationssvårigheter

Låg självkänsla

Krisreaktioner, traumatiska erfaren­heter, PTSD

Sömnproblem

Tvångssyndrom (OCD)

Riskbruk av alkohol

IBS (irritable bowel syndrome)

Depression/nedstämdhet

Oro och ångesttillstånd (paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, social ångest, specifika fobier)

Stress/utmattning

Relationssvårigheter

Låg självkänsla

Krisreaktioner, traumatiska erfaren­heter, PTSD

Sömnproblem

Tvångssyndrom (OCD)

Riskbruk av alkohol

IBS (irritable bowel syndrome)

Om du har mycket svåra besvär och/eller starka självmords­tankar hänvisar jag dig att kontakta din närmsta psykiatriska mottagning alternativt din vårdcentral för hjälp.

Hur går en psykologisk behandling till?

En behandlings- eller rådgivande kontakt inleds med en grundlig kart­lägg­ning där vi till­sam­mans ringar in dina problem­områden och målsätt­ningar. En sådan kartlägg­ning kan ta 1⁠–⁠3 sessioner. Det är viktigt för mig att du som klient känner dig trygg och införstådd med innehåll och upplägg och därför arbetar jag alltid på ett transparent sätt, det vill säga jag förklarar och beskriver hur jag tänker och vilka åtgärder jag skulle vilja föreslå och varför.
En behandling utifrån KBT kan ta allt ifrån ett par sessioner (vid t ex speci­fika fobier) till upp­emot 15 tillfällen. Det första bedöm­nings­samtalet är 60 minuter medan behand­lings­sessio­nerna är 45 minuter (om inte annat är överens­kommet). I terapirummet arbetar vi aktivt och ofta med övning­ar i syfte att du som klient ska komma i kontakt med dina känslor, tankar och värderingar.

Identifiera och hantera tankar,
känslor och beteenden

Identifiera och hantera tankar, känslor och beteenden

I KBT får klienten hjälp med att identifiera problem­områden, vilka många gånger kan handla om fastlåsta tanke- och beteende­möns­ter. Några exempel på proble­matiska tanke- och beteende­möns­ter kan vara överdriven oro, tankar om att inte duga, rädsla att göra fel och kontroll­beteenden. Tillsam­mans med terapeuten får klienten träna sig i att utmana och ompröva dessa tankesätt och bete­enden för att hitta mer konstruk­tiva och hjälpsamma alternativ. Det är även vanligt att kli­enter behöver hjälp med att närma sig och hantera svåra känslor. Emotionella svårig­heter kan t ex handla om en upple­velse av känslo­mässig av­stängdhet, svå­righeter att känna glädje, över­drivna skuld- eller skamkänslor. Jag har särskilt in­tresserat mig för kän­slo­fokuse­rade metoder där man lägger stor vikt vid att kom­ma i kon­takt med, begrip­liggöra och reglera känslor/affekter.
Bild på en kvinna som sitter med ryggen mot kameran på en vit strand.

Utmana rädslor

En av de vanligaste och mest effektiva metoder­na inom KBT kallas för expo­nering. Expo­nering handlar om att närma sig nya situationer eller träna sig i bete­enden man är ovan vid och av olika skäl brukar undvika. De situationer som väcker obehag för oss männi­skor kan variera stort från person till person. Det kan handla om allt ifrån över­driven rädsla för att vara i fokus för andras uppmärk­samhet, befinna sig på höga höjder, göra fel, fatta beslut, visa sårbarhet, komma känslo­mässigt nära andra/en partner. Oavsett vad den över­drivna rädslan handlar om är det ofta mycket effektivt att gradvis utmana sig i just det som man är rädd för. Tera­peuten hjälper klienten på ett följsamt och stöttande sätt att närma sig de nya situa­tionerna eller beteen­dena på ett sådant sätt att det hela tiden känns över­komligt och han­terbart. Expo­nering kan hjälpa en individ att nå sina mål vare sig det handlar om känslo­mässiga sådana, ökad mening i livet och/eller konkreta situationer man vill klara av.
Bild på citattecken

Tillsammans med terapeuten får klienten träna sig i att utmana
och ompröva dessa tankesätt och beteenden för att hitta mer konstruktiva och hjälpsamma alternativ.

Tillsammans med terapeuten får klienten träna sig i att utmana och ompröva dessa tankesätt och beteenden för att hitta mer konstruktiva och hjälpsamma alternativ.

Acceptance and commitment therapy (ACT)

För de allra flesta bjuder livet ibland på mot­gångar och svårigheter som inte går att undvika eller lösa på ett enkelt sätt. Det är inte ovanligt att våra försök att bli av med smärta, sorg eller andra negativa känslor, leder till en lång­dragen och utmattande kamp vilken i sig skapar ännu mer känslomässig smärta. ACT syftar till att hjälpa indi­viden att på olika sätt lära sig att accep­tera de inslag i livet som inte går att påverka. Men me­toden handlar lika mycket om att våga och hitta strate­gier för att förändra det som går.
”Acceptance” står just för accep­tans av känslor och upp­levelser. ”Commitment” står för åtagande att förändra det som går att påverka och ta steg i riktning mot det liv man vill leva, även när det väcker obehag eller smärta.
ACT har t ex visat sig bidra till ökat väl­mående och livs­kvalitet vid kroniska sjukdomstill­stånd såsom kronisk smärta.
Bild på en hand som nuddar vi vattenyta i solljus.

Mindfulness­baserad KBT

Mindfulness handlar om att öka sin medveten­het om nuet och att komma i kontakt med sina upplevelser i stunden. Med hjälp av mindful­ness­­träning kan man få lättare att förstå sina känslor, identifiera triggers för problema­tiska beteenden, bli mindre själv­kritisk och döm­ande. Det är en metod som man kan använda i sig själv eller som en del i annan KBT-behandling.

Fokus på nuet

Många individer har med sig erfarenheter från uppväxten som har lett till olika negativa tanke­mönster eller svårig­heter med till exempel känslor eller relationer. I KBT intresse­rar man sig för hur och varför pro­blemen har uppkommit och varför de fortfarande består. Man vet dock att lösningen till svårig­heterna oftast ligger i att lära sig att göra och tänka annorlunda här och nu och därför lägger man vanligen fokus på nuet i en behandling. Terapin sker både i terapirummet och mellan sessio­nerna, då klienten till exempel testar nya strategier, övar problem­lösning eller utmanar sig med nya bete­enden.

PARTERAPI

HANDLEDNING

BOKA TID

Så här tar du kontakt

Jag ser fram emot att höra från dig!

Ta gärna kontakt för att få veta mer eller för att boka tid. Skicka ett mail, fyll i kon­takt­formuläret eller ring och lämna ett meddelande. Jag åter­kopplar så snart jag har möj­lig­­het och som senast inom 48 timmar. Mottagningen finns centralt i Malmö, och jag erbjuder samtal både på plats och digitalt.

076-020 09 63

kontakt[at]josefinfransson.se

Fersens väg 9, vån 3
211 42 Malmö
Bild på logotyp psykologföretagarna
© PSYKOLOG JOSEFIN FRANSSON AB 2022
Webbplats skapad av Susanna Messeri
Bild på logotyp psykologföretagarna
© PSYKOLOG JOSEFIN FRANSSON AB 2022
Webbplats skapad av Susanna Messeri