Integritets­policy

GDPR, eller dataskyddsförord­ningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss han­teras och öka säker­heten för hur våra person­upp­gifter behandlas. Person­upp­gifter är alla uppgifter som direkt eller in­direkt kan kopplas till en enskild person. Data­skydds­förordningen komplet­teras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnads­plikt.
Den här informationen syftar till att för­klara hur min verksamhet hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring person­uppgifts­behandlingen kan du vända dig till mig, Josefin Fransson.

Personuppgifts­ansvarig

Jag är ansvarig för de person­uppgifter som be­handlas i samband med vård­kon­takterna mellan dig och företaget. Mina kontakt­uppgifter är:

Tel: 076-020 09 63

E-post: kontakt[at]josefinfransson.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Jag  använder de uppgifter du lämnar för att jag som vårdgivare ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patient­säker­hetsarbetet. Upp­gifterna förs under vårdtiden löpande in i jour­nal­systemet. Upp­gifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.
Den rättsliga grund som verk­samheten har för att behandla dina person­uppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verk­samhet som är grund­läggande för att vårt samhälle ska fungera. Legiti­merade psykologer är också skyldiga enligt lag att doku­men­­tera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdata­lagen). Min verksam­het står, precis som alla vård­givare, under tillsyn av Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO) och i händelse av deras tillsyn fyller patient­uppgifterna en viktig funktion.
Alla personuppgifter kommer, i enlighet med reglerna i Patient­datalagen, att raderas tidigast tio år efter den senast gjorda journal­anteck­ningen.
Du har rätt att lämna klagomål till Data­inspek­tionen rörande min behandling av dina person­uppgifter.

Dina rättigheter

Du som patient har rätt att få information om den person­uppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begräns­ningar som följer av Pa­tient­­datalagen, rätt att få dina person­uppgifter rättade, att få upp­gifterna raderade, att kräva att behand­lingen av upp­gifter i vissa fall begrän­sas, samt att i vissa fall invända mot behand­ling. Du kan även ha rätt till skadestånd om dina person­uppgifter i patient­jour­nalen skulle behand­las i strid med reg­lerna i Patientdatalagen.

Sekretess och Uppgifts­skyldig­het enligt lag

Som patient faller samtliga upp­gifter du lämnar till mig inom ramen för reglerna om tystnads­plikt och sekretess. Tystnads­plikt och sekretess följs alltid av verk­sam­heten, i enlighet med Patient­säkerhets­lagen.
Uppgifter lämnas till utomstå­ende endast om du i enskilda fall sam­tycker till det. I särskilda fall kan jag ha skyldighet enligt lag att lämna ut upp­gifter. En sådan upp­gifts­­skyldighet gäller exem­pelvis enligt reglerna i Social­tjänstlagen, om en min­derårig far illa.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Social­­sty­relsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i pa­tient­journalen. De krav som ställs är att vård­givaren ska föra in upp­gifter om patien­tens iden­titet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedöm­ningar som vårdgivaren gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som ge­nom­förs. Vidare ställs krav på att vård­givaren anger vilken infor­mation som har lämnats till dig som patient, om val av behand­lings­­alternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och ut­gående handlingar.

Cookies

Den här webbplatsen använder inte cookies.

Det kan dock vara så att du har besökt andra webbplatser som använder cookies och där gett ditt samtycke till att dessa lagras på din enhet. I sådana fall följer dessa cookies med i din enhet även när du besöker en cookiesfri webbplats som denna. Om du inte vill att cookies lagras på din enhet kan du själv åtgärda detta genom att blockera cookies i din webb­läsare. Detta gör du genom att ändra i dina säkerhets­inställ­ningar i webb­läsaren. Du kan också radera tidigare lagrade cookies genom att rensa webb­läsar­histo­riken i din webbläsare.

Bild på logotyp psykologföretagarna
© PSYKOLOG JOSEFIN FRANSSON AB 2022
Webbplats skapad av Susanna Messeri
Bild på logotyp psykologföretagarna
© PSYKOLOG JOSEFIN FRANSSON AB 2022
Webbplats skapad av Susanna Messeri